VULL DONAR

Amb Targeta de Crèdit

Per Bizum

Des de l’apartat “Donacions”, amb l’identificador: 05387

Per Transferència Bancària

Utilitzar el número de compte:
IBAN CAIXABANK:
ES44 2100 9046 9402 0009 8721
DONAR TÉ AVANTATGES FISCALS

La FUNDACIÓ LA LLAR és una entitat sense finalitat lucrativa a efectes de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Per tant, els donatius efectuats en benefici d’aquesta Fundació donen dret a practicar les següents deduccions (regides pel Reial Decret Llei 6/2023 que modifica la llei 49/2022):

 Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (persona física):

  • A partir de l’1 de gener del 2024, el percentatge de deducció serà del 80% per als primers 250€ i, per a la resta, del 40%. En el cas que hagis fet donacions a la Fundació en els dos exercicis anteriors per un import igual o superior, en cada un d’aquests exercicis al de l’exercici anterior, el percentatge que aplica a l’import que excedeix els 250€ serà del 45%
  • Límit deducció respecte base imposable 15%

 PER EXEMPLE:

 • Si dones 25€, en recuperes 20 € en la teva declaració de renda
 • Si dones 50€, en recuperes 40€
 • Si dons 100€, en recuperes 80€
 • Si dones 150€, en recuperes 120€
 • Si dones 300€, en recuperes 220€

 Impost sobre Societats (persona jurídica):

  • El percentatge de deducció serà del 40% de la base de la deducció.
  • Donacions recurrents: si en els dos exercicis anteriors s’han fet donacions a favor de la Fundació per un import igual o superior, en cada un d’aquests exercicis, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció serà del 50%.
  • La base de la deducció no podrà excedir el 15% de la base imposable. Les quantitats no aplicades per insuficiència de quota o perquè sobrepassen el límit del 10% podran aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

 PER EXEMPLE:

 • Si dones 100€, en recuperes 40€ en l’impost de societats
 • Si dones 150€, en recuperes 60€
 • Si dones 200€, en recuperes 80€